De diverse werkgroepen hebben elk hun eigen focus

Er gaan drie verschillende werkgroepen aan de slag om de keten voor biobased bouwmaterialen in de Achterhoek van de grond te krijgen.

werkgroep Biogrondstoffen (Agro)

In beweging brengen agro-partijen

De werkgroep Agro gaat zich eerst richten op onderzoek naar kansrijke gewassen in de Achterhoek die als basis kunnen dienen voor biobased bouwmaterialen. Hier worden potentiële grondeigenaren bij aangezocht en worden mogelijke verdienmodellen verkend. Zo gaan we in gesprek met Achterhoekse boeren/akkerbouwers en loonwerkers.

 

Proef met diverse gewassen

In de praktijk moet de aanpak van de werkgroep leiden tot een proef met 25 hectare grond waarop diverse gewassen worden getest. Naast de ervaringen die we hierbij opdoen met de teelt gaan we ook op zoek naar de optimale oogsttechniek. Bij al deze stappen wordt uiteraard ook gekeken wat er elders al op dit gebied aan kennis en ervaring voor handen is.

De financiële waarde van de geleverde vezels is vooralsnog te laag voor een sluitende agrarische businesscase. Daarom wordt gewerkt aan een aanvullend verdienmodel in de vorm van koolstofcertificaten. Ook moet in de verdere keten duidelijk gemaakt worden dat bewoners beter af zijn in een woning met biobased materialen: het is gezond en plezierig wonen in een huis waar het behaaglijk en koel tegelijk kan zijn, met natuurlijke ventilatie.

Werkgroep Industrie

Onderzoek naar mogelijke producten

Deze werkgroep richt zich onder meer op de logistieke uitdagingen voor transport, opslag en bewerking van de door de agro-tak aangeleverde grondstoffen. Ook wordt gekeken naar de eigenschappen van de verschillende vezels en de daarbij behorende verwerkingstechnieken in relatie tot de gewenste eigenschappen van het uiteindelijke bouwmateriaal. Een voorbeeld in de provincie Gelderland is de vervezeling van bermgras voor onder andere grasisolatiemateriaal. Een businesscase moet hier duidelijkheid over brengen.

Werkgroep Bouw

Leren in de praktijk

Bij de werkgroep Bouw draait het in eerst instantie om het in kaart brengen van de isolatieoplossingen die nu in de bouw worden toegepast. Daarna komt de nadruk te liggen op experimenten in de praktijk met nieuwe biobased bouwmaterialen. Zo zullen een aantal recreatiewoningen biobased gebouwd gaan worden. Ook komen te verduurzamen gezinswoningen als field lab beschikbaar. Daarna volgt de stap naar het ontwikkelen van industriële biobased woningen. Het uiteindelijke doel voor het bouwdomein is het toepassen van nieuwe hernieuwbare grondstoffen die CO2-intensieve materialen verdringen. Zodat circulaire doelen – in 2030 moet het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen met 50% zijn teruggedrongen – sneller gehaald worden door toepassing van gezondere materialen met een aanzienlijk lagere stikstofemissie